Archivo de la etiqueta: publicidad

Difusiò subvenciò de caràcter públic de la GVA de finançament d’activitats AFA

A l’efecte de donar publicitat al caràcter públic del finançament de programes, activitats i actuacions realitzades amb la subvenció concedida per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, convocades per Resolució de 29 de març de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a finançar el foment d’activitats de la participació, associació i formació de famílies de l’alumnat, realitzades per les associacions de famílies de l’alumnat de centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de la Generalitat, les seues federacions i confederacions,

Silvia Pastor Rico, en qualitat de Presidenta de Associació Famílies Alumnes CEIP
Manuel González Martí – Benifaraig
,

FA CONSTAR

Que AFA Benifaraig ha sigut beneficiària de 900 euros i que aquest import s’ha destinat a finançar les despeses de funcionament i foment d’activitats de participació, associació i formació executats per la nostra associació. En aquest sentit, els fons públics percebuts s’han destinat a la realització, durant el curs escolar 2022-2023, de les següents actuacions:

 • Festa Benvinguda.
 • Tallers d’Esmorzars i Sopars Saludables.
 • Mitjans de comunicació.
 • Festa d’Hivern: Festa de Nadal, Recollida de Menjar i roba solidària, Lliurament de
  regals a les classes pels Reis Mags, Patges Reals.
 • Activitat 8 de Març.
 • Trobades D’Escoles a València.
 • Festa Primavera i de les Famílies.
 • Festa Final de Curs.

Difusion subvención de cáracter público de la GVA para financiar actividades AFA

A los efectos de dar publicidad al carácter público de la financiación de programas, actividades y actuaciones realizadas con la subvención concedida por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, convocadas por Resolución de 29 de marzo de 2023, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan subvenciones para financiar el fomento de actividades de la participación, asociación y formación de familias del alumnado, realizadas por las asociaciones de familias del alumnado de centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Generalitat, sus federaciones y confederaciones,

Silvia Pastor Rico, en calidad de Presidenta de Asociación Familias Alumnos CEIP Manuel González Martí – Benifaraig,

HACE CONSTAR

Que AFA Benifaraig ha sido beneficiaria de 900 euros y que dicho importe se ha destinado a financiar los gastos de funcionamiento y fomento de actividades de participación, asociación y formación ejecutados por nuestra asociación. En este sentido, los fondos públicos percibidos se han destinado a la realización, durante el curso escolar 2022-2023, de las siguientes actuaciones:

 • Fiesta Bienvenida.
 • Talleres de Almuerzos y Cenas Saludables.
 • Medios de Comunicación.
 • Fiesta de Invierno: Fiesta de Navidad, Recogida de Comida y ropa solidaria, Entrega de regalos a las clases por los Reyes Magos, Pajes Reales.
 • Actividad 8 de Marzo.
 • Trobades D’Escoles en Valencia.
 • Fiesta Primavera y de las Familias.
 • Fiesta Final de Curso.

Enlace a documento de difusión subvención concedida a AFA por GVA en 2023->