Avís Legal i Privacitat

Avís Legal AFA Benifaraig

El present avís legal regula l’ús del lloc web www.afabenifaraig.es del que és titular AFA del CEIP «Manuel González Martí» de Benifaraig Valènciam, d’ara endavant AFA Benifaraig. La navegació pel lloc web de la www.afabenifaraig.esatribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, que poden patir modificacions.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal. L’usuari respondrà enfront de AFA Benifaraig o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que pogueren causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. L’AFA Benifaraig, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, li informa que:

La seua denominació social és:

El seu CIF és:

El seu domicili social està en:

Inscrita en el Registre Mercantil de Registre d’associacions:

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seua disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació: Tfn: Email: contacte@afabenifaraig.es

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i l’AFA Benifaraig es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzen a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

AFA Benifaraig, a través del domini afabenifaraig.es facilita informació que està vigent en el moment de la seua publicació.

AFA Benifaraig procura que aquesta informació siga exacta i precisa, i procedeix a la seua actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d’evitar errors i corregint-los tan aviat com els detecta. No obstant açò, AFA Benifaraig no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

AFA Benifaraig podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, supressions o actualitzacions de la informació continguda en www.afabenifaraig.es o en la seua configuració o presentació.

L’accés al domini afpabenifaraig.es, així com l’ús de la informació que conté, són de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari. AFA Benifaraig no és responsable de cap perjudici que poguera derivar-se d’aqueixos fets, ni tampoc pot garantir que l’accés no es veja interromput o que el contingut o programari al que puga accedir-se estiga lliure d’error o de causar dany.

La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició d’informació té caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que els siguen aplicable.

En www.afabenifaraig.es s’inclouen enllaços a pàgines de llocs web de tercers, que es considera poden ser d’interès per als usuaris. AFA Benifaraig no assumeix cap responsabilitat derivada de les connexions o els continguts d’aqueixos enllaços.

El portal www.afabenifaraig.es, els seus dissenys gràfics i les informacions i codis que conté són de titularitat de la AFA Benifaraig, excepte expressa indicació d’una titularitat diferent, i estan protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual.

Els continguts d’aquest domini poden ser descarregats en el terminal de l’usuari sempre que siga para el seu ús privat i sense cap fi comercial, però no poden ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, excepte autorització específica i expressa.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Als efectes previstos en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i Del Consell de 27 d’Abril de 2016 (d’ara endavant, R.G.P.D), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i lliure circulació d’aqueixes dades, se li informa que les dades personals proporcionades s’incorporaran (o actualitzaran) als fitxers de AFA Benifaraig. El temps en el qual mantenim la informació que arrepleguem sobre tu dependrà de la finalitat per a la qual es tracte.

La finalitat del tractament de les dades serà la de gestionar les dades dels clients/usuaris/associats que accedisquen al formulari de contacte de la pàgina web, contestar a les sol·licituds d’informació i enviar informació que puga ser del seu interès i la seua comunicació a les associacions i federacions.

Les dades personals sol·licitades en els formularis són de caràcter obligatori, per la qual cosa el seu no emplenament suposa la impossibilitat de la seua inclusió en els fitxers abans descrits i de complir amb la finalitat definida en el paràgraf anterior. Un té dret a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en el Reglament, que podrà exercitar mitjançant escrit dirigit al responsable dels mateixos en l’adreça de correu: contacte@afabenifaraig.es .

Totes les consultes i dubtes sobre els tractaments de dades personals poden realitzar-se en la/s adreça de correu electrònic anteriorment esmentada.

Tots els afectats pels nostres tractaments de dades podran, en cas de no estar d’acord, plantejar una reclamació davant l’A.I.P.D.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades AFA Benifaraig, són veraces i es fa responsable de comunicar al mateix qualsevol modificació dels mateixos.

L’enviament de dades personals, mitjançant l’ús dels formularis electrònics continguts en el Lloc web o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats, serveis i productes relacionats amb les finalitats del Lloc web, així com a l’enviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada.

Totes les imatges, videos, fotos, etc. que apareixen en el Lloc web han sigut publicades amb el consentiment dels interessats/as o dels seus tutors/as, mares/pares. AFA Benifaraig manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i Del Consell de 27 d’Abril de 2016 (d’ara endavant, R.G.P.D), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i lliure circulació d’aqueixes dades, i ha establit tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’usuari facilite a través del lloc web, sense perjudici d’informar-li que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

AFA Benifaraig es compromet a complir amb el deure secret i confidencialitat respecte de les dades personals continguts en el fitxer automatitzat d’acord amb la legislació aplicable, així com a conferir-los un tractament segur.

La utilització i/o consulta d’aquesta Web suposa per part dels visitants l’acceptació plena i sense reserves de les condicions exposades en aquest document.

El visitant es compromet a utilitzar aquesta Web i els serveis que s’ofereixen de conformitat amb la llei, aquestes condicions generals, així com amb la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

L’usuari s’obliga a indemnitzar a AFA Benifaraig per qualsevol dany o perjudici que poguera ocasionar per l’ús d’aquesta Web, infringint aquestes condicions generals i/o la legalitat vigent.

AFA Benifaraig es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella es produïsquen.