Inscripció com a sòcia / soci de l’AFA CEIP Manuel González Martí curs 22/23

El període ordinari d’inscripció a l’AFA fins al 14 de setembre 2022. LLig i ompli el següent formulari.

  SOCI + Assegurança escolar + Llibres amb l'AFA pel curs 2022-2023

  • INSCRIPCIÓ / RENOVACIÓ CONDICIÓ SOCI DE L’AFA (curs 2022-23)

  -------

  Per favor ompliu tots el camps amb les vostres dades / Por favor rellenad todos los siguientes campos con vuestros datos

  Condició de socia/i  Indica el nom i cognoms, grup que començará ara al setembre 2022, de l'alumna/e que la sòcia/soci representa a l'AFA al curs 22/23, per exemple "EVA LIDON ESQUERRA, 1 prim A" OBLIGATORI (màxim 4 alumnes, per a mès alumnes contacta amb l'AFA en contacte@afabenifaraig.es.) / Indica el nombre y apellidos, y grupo que comenzará en septiembre 2022, del alumno/a que la socia/socio representa en el AFA en el curso 22/23, por ejemplo "EVA LIDON ESQUERRA 1 prim A" OBLIGATORIO (máximo 4 alumnos, para más alumnado contacta con el AFA en contacte@afabenifaraig.es.)

  Ompli tantes caselles com siga necessari - UN SOLS NOM i COGNOMS per casella -
  Rellena tantas casillas como sea necesario - SOLO UN NOMBRE y APELLIDOS por CASILLA

  curs:
  curs:
  curs:
  curs:

  Indica la teua relació de parentiu o familiar amb l'alumna o alumne o alumnes de la sòcia/soci / Indica la relación de parentesco con la alumna o alumno de la socia/socio. (obligatorio)

  Mare/MadrePare/PadrePersona que ostenta la pàtria postetat de l'alumna/alumne - Persona que ostenta la patria potestad de la alumna/o

  Si hi ha més d'un progenitor que vullga ser socia/i de l'AFA, especifique les seues dades a continuació: / Si hay más de un progenitor que quiera ser socio del AFA especifique sus datos a continuación:

  Indica la teua relació de parentiu o familiar amb l'alumna o alumne de la segona sòcia/soci / Indica la relación de parentesco con la alumna o alumno de la segunda socia/socio. (obligatorio)

  Mare/MadrePare/PadrePersona que ostenta la patria postetat de l'alumna/alumne - Persona que ostenta la patria potestad de la alumna/o

  ---

  • Quotes Soci AFA curs 2022-2023

  La quota de l'AFA és única per família / La cuota de la AFA es única por familia:

  • 25 € en cas de tindre NOMÉS UN alumne/a escolaritzat al centre i 30 € en cas de tindre més. / 25 € en caso de tener SOLO UN alumna/o escolarizado en el centro y 30 € en caso de tener más.

  --

  • Assegurança escolar de l'AFA curs 2022-2023

  L'assegurança d'accidents, cobreix tot tipus d'accidents a l'escola, NO cobreix malalties (febre, malestar estomacal....). L'import será de 12 € per alumne/a

  El seguro de accidentes, cubre todo tipo de accidentes en el colegio. NO cubre malaltias (fiebre, malestar estomacal......). El importe será de 12 € por alumna/o.

  Es comptarà amb un rebut únic que cobrirà el nombre d'alumnes que tu indiques previamente (màxim 4 alumnes que s'introduïsquen les dades previament). Se contará con un recibo único que cubrirá el número de alumnos que tú indiques (máximo 4 alumnos que se introduzcan datos previamente)

  ---

  • PACKS de LLibres de text que l'AFA ajuda en la seua compra curs 2022/23

  Import del packs de llibres de texto a abonar segons curs i opcions/ Importe de los packs de libros a abonar según curso y opciones

  Consulteu en la tabla següent l’import a abonar en concepte de PACKS de llibres de text del curs 2022/23. Consultad en la tabla siguiente el importe a abonar en concepto de packs de libros de texto del curso 2022/23.

  Curs/Curso Preu/Precio euros
  Infantil
  3 Anys/Años 0
  4 Anys/Años 8.1
  5 Anys/Años 37.51
  Primària
  Primer / Primero
  Amb Religió/Religión 97.86
  Amb Valores 67.46
  Segon / Segundo
  Amb Religió/Religión 46.76
  Amb Valores 20.96
  3r/3º 47.16
  4r/4º 19.56
  5è/5º 69.88
  6è/6º 0

  NOTA: Aquests preus són finals, ja contemplen el descompte per les ajudes XecLlibre i XarxaLlibres. Estos precios son finales, ya contemplan el descuento de las ayudas Chequelibro i XarxaLlibres.

  ---

  • Pagament a realitzar de QUOTA AFA i assegurança escolar AFA i packs de llibres curs 2022-2023

  ---
  Quota de soci (obligatòria) / Cuota de socio (obligatoria):

  Tria la teva quota (25 € només 1 alumne escolaritzat, 30 € més d'un alumne escolaritzat) / Escoge tu cuota (25 € solo 1 alumna/o escolarizada/o, 30 € más de un alumno/a escolarizado/a) : euros. (Revisa la selecció / Revisa tu selección)

  +

  Indica quina opció d'assegurança escolar tries (SI NO TRIES S'ENTEN COM NO ASSEGURAT PER AFA) / Indica qué opción de seguro escolar escoges (SI NO ESCOGES SE ENTIENDE COMO NO ASEGURADO POR AFA)

  Nombre/número de alumnes assegurats (màxim 4 alumnes) :

  +

  Indica si tries opció de compra de PACKS llibres de text per AFA, indica quants PACKS de llibres de cada nivell, 1 PACK = 1 ALUMNE, màxim tres packs per nivell. / Indica si escoges opción de compra de packs de libros de texto por AFA, indica cuantos packs de cada nivel, 1 PACK = 1 ALUMNA/O, máximo tres packs por nivel.

  3 INFANTIL:
  4 INFANTIL:
  5 INFANTIL:
  1 PRIMARIA RELIGIÒ:
  1 PRIMARIA VALORS:
  2 PRIMARIA RELIGIÒ:
  2 PRIMARIA VALORS:
  3 PRIMARIA:
  4 PRIMARIA:
  5 PRIMARIA:

  (Revisa selecció/selección)

  Total a pagar amb QUOTA + ASSEGURANÇA + LLIBRES (cuota+seguro+libros) =
  IMPORTANT: REVISA LA QUOTA AMPA , 1 fill/a al cole 25 euros , mes a soles 30 euros tots. Per defecte ix 30 euros.

  ---

  Termini de pagament/Plazo para el pago.

  • El termini per al pagament de l’import d'aquesta assegurança, quota i pack de llibres de text de l'AFA és des del moment de publicació d’esta informació fins al dia 14 de setembre de 2022.
   El plazo para el pago del importe de este seguro, cuota y packs de libros de texto del AFA es desde el momento que se publica esta información hasta el día 14 de septiembre de 2022.

  ---

  Dades bancaries per a abonaments de l'assegurança, llibres i quota AFA / Datos bancarios para el pago de seguro, libros y cuota AFA.

  L’IBAN del compte bancari on s’ha d’efectuar l’ingrés del importe seleccionat abans de l'assegurança, pack de libres i la quota AFA és el següent / El IBAN de la cuenta bancaria donde se ha de efectuar el ingreso del importe del seguro, el pack de libros y la cuota AFA es el siguiente :

  ES16 3159 0045 1327 3488 6126

  Important: per favor especifique en el concepte (bé de l’ingrés en efectiu o de la transferència) "AFA22" + els noms i dos cognoms dels alumnes escolaritzats. Per exemple: “AFA22 EVA LIDON ESQUERRA”.
  Importante: por favor especificad en el concepto (bien del ingreso en efectivo o de la transferencia) "AFA22" + los nombres y los dos apellidos del alumno/as escolarizado/as. Por ejemplo: "AFA22 EVA LIDON ESQUERRA”.

  L'AFA va acordar que aquest curs 22/23 si alguna família necessita ajornar i/o dividir el pagament d'aquestes despeses de llibres, quotes i assegurances s'ajudara en cada cas de forma individualitzada per fer-ho possible adequadament. Si vols consultar com ajornar en diferents pagaments aquestes despeses contacta amb economica@afabenifaraig.es .

  L'AFA acordó que este curso 22/23 si alguna familia necesita aplazar y/o dividir el pago de estos gastos de libros, cuota i seguro se prestará ayuda a cada caso de forma individualizada. Si quieres consultar cómo aplazar el pago contacta con economica@afabenifaraig.es .

  ---

  • ADJUNTAR JUSTIFICANT / COMPROVANT PAGAMENT curs 2022-23 - Adjuntar justificante - comprobante de pago curso 2022-23

  ---

  Adjunta ací el comprovant (foto, escanejat, captura) del pagament de l'import total (obligatori) Mida màxima 2 Mb --- Adjunta aquí el comprobante (foto, escaneado, captura) del pago del importe total Tamaño máximo 2 Mb (obligatorio)

  Si tens alguna consulta o dubte escriu al mail contacte@afabenifaraig.es i consulta el nostre telegram.

  Si tienes alguna consulta o dudas escribe al mail contacte@afabenifaraig.es y consulta nuestro telegram.  Vosté té dret a obtenir confirmació sobre si en l'AFA del CEIP Manuel González Martí estem tractant les seues dades personals, per tant té dret a accedir a les seues dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seua supressió quan les dades ja no siguen necessàries.
  Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la AFA del CEIP Manuel González Martí estamos tratando sus datos personales, por lo tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.